Groepslessen:

 • Voor alle groepslessen dient op voorhand ingeschreven te worden
 • Inschrijven kan tot 2u voor start van de les
 • Annuleren kan tot 5u voor start van de les. Nadien kan niet meer worden geannuleerd en zal er een beurt van de beurtenkaart worden afgenomen
 • Het gezonde huis/ vzw Samen Gezond houdt zich het recht voor om de les te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zouden zijn (minimum aantal inschrijvingen staat vermeld bij de inschrijving). In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag 100% aan de klant terugbetaald, of wordt de beurt op de beurtenkaart terug bijgeteld
 • Iedereen die komt sporten in de praktijk van Het gezonde huis verbindt er zich toe de sportverzekering te hebben aangekocht (onder product “sportverzekering”: €10/jaar)
 • Online groepslessen worden opgenomen zodat ze na verwerking via 'video on demand' beschikbaar kunnen worden. (voor vragen contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Workshops:

 • Voor de workshops dient op voorhand ingeschreven en betaald te worden tenzij anders vermeld. Betaling geldt als definitieve inschrijving.
 • Bij annulatie door de klant, tot 2 weken voor de datum waarop de workshop doorgaat, wordt 50% van het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Bij annulatie door de klant, korter dan 2 weken voor de datum waarop de workshop doorgaat, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 • Het gezonde huis/ vzw Samen Gezond houdt zich het recht voor om de workshop te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zouden zijn. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag 100% aan de klant terugbetaald.

Video's on demand:

 • Het is bij wet verboden om video's zonder toestemming te copiëren, te verdelen of ten toon te stellen.
  De video's zijn strict bedoeld voor persoonlijk gebruik thuis.
 • Hoewel sporten goed is voor de mentale en fysieke gezondheid willen we jullie wel attent maken op de volgende zaken (deze zin heb ik zelf toegevoegd):
  • De programma's zijn niet bedoeld als revalidatie voor scheuren in spieren, ligamenten, pezen of als specifieke therapie van operaties. De programma's zijn niet bedoeld om kinesisten of doktors hun diagnoses van een niet goed onderzocht probleem te vervangen.
   Niet al de oefeningen zijn geschikt voor iedereen. Je moet altijd een dokter of gezondheidswerker raadplegen alvorens één van de oefeningen in de programma's uit te voeren, zeker in het geval van chronische of wederkerende fysieke aandoeningen, en/of als je zwanger bent, borstvoeding geeft of ouder bent.
   De voorgestelde instructies zijn hierbij in geen enkel opzicht bedoeld om medisch advies of raadpleging te vervangen. Contacteer altijd je dokter of gezondheidsspecialist als je enige vragen hebt over je fysieke toestand en of bepaalde oefeningen voor jou geschikt zijn.
  • Je moet altijd een paar minuten opwarmen voor je aan een workout start, en je moet nooit oefeningen doen op een niveau die niet comfortabel voor je aanvoelen. Op éénder welk moment dat je het gevoel hebt dat je boven je niveau aan het sporten bent, of als je ongemak en/of pijn voelt, moet je stoppen met de oefeningen of zakken naar een lager niveau van de oefening in het programma en overwegen of het programma, de routine of de specifieke oefening die het ongemak en/of pijn veroorzaakt wel geschikt is voor jou.

Afspraken één op één:

 • Bij annulering indien mogelijk gelieve één week op voorhand (liefst zo vroeg mogelijk) te verwittigen uit respect voor de nodige voorbereidingen en om wachtlijsten voor jezelf en anderen te vermijden. Bij afzeggen binnen de 24u wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Gelieve iets te laten weten indien u later komt. Zonder verwittiging wachten wij 15min.
 • Te laat komen gaat niet ten koste van de volgende, afspraak stopt zoals voorzien.
 • Coaching via telefoon of online is ook mogelijk.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, alle veiligheidsmaatregelen worden steeds in acht genomen. U mag uiteraard ook steeds uw grens aangeven.

Algemene voorwaarden offerte Het gezonde huis (‘HGH’) - bedrijfsproject

 • De offerte is 1 maand geldig.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief verplaatsingskosten (0,5 euro/km), parkingkosten, testmateriaal en BTW.
 • Documenten worden aangeleverd door HGH en afgedrukt door de organisatie voor wie deze offerte is opgesteld
 • HGH verbindt er zich toe om de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor HGH, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Voor de klant/onderneming bedraagt de schadevergoeding waartoe HGH op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de klant/onderneming aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
 • 50% van de factuur dient betaald te worden bij ondertekening van de offerte.
 • Het overige bedrag dient betaald te worden uiterlijk op de voorziene betaaldag. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de vigerende Wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de klant/onderneming en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de klant/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft HGH het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
 • De klant/onderneming dient de facturen van HGH, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Gebruik van al onze diensten op eigen verantwoordelijkheid

Oefeningen uitvoeren, adviezen opvolgen en het gebruik van de programma’s zijn steeds vrijblijvend en op eigen verantwoordelijkheid. Hoewel we fysieke en mentale gezondheid promoten kan iedere activiteit een bepaald risico met zich meebrengen. Gebruikers kennen zichzelf nog steeds het beste. Gebruikers dienen zich hiervan bewust te zijn. 

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn ten aanzien van:

 • de klant/onderneming enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht voor HGH om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant/onderneming;
 • de klant/consument enkel de rechtbanken van de woonplaats van de klant/consument bevoegd.

Voor vragen contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voor meer info over privacyvoorwaarden klik hier.

Pin It